Algemene voorwaarden (AV)

 1. Algemeen: De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en overige prestaties, met inbegrip van betaalde en onbetaalde adviesdiensten, voor zover deze niet met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper zijn gewijzigd dan wel uitgesloten. Voorwaarden van koper worden ook niet bindend in het geval dat verkoper deze niet nogmaals uitdrukkelijk afwijst.
 2. Offerte en levering: Offertes zijn altijd vrijblijvend. De documenten zoals afbeeldingen, tekeningen en gewichts- en maataanduidingen die deel uitmaken van de offerte zijn alleen benaderend van aard, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend worden aangemerkt. Koper behoudt zich de eigendoms- en auteursrechten voor op prijsopgaven, tekeningen, berekeningen en overige documenten die als vertrouwelijk worden aangemerkt. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper mag derden hier geen toegang tot worden verschaft. Prestaties en bedrijfskosten worden opgegeven als gemiddelde waarden. Koper behoudt zicht het eigendoms- en auteursrecht voor op prijsopgaven, tekeningen en overige documenten. Derden mag hiertoe geen toegang worden verschaft. Koper is maximaal 4 weken aan de bestelling gebonden. De koopovereenkomst is gesloten wanneer verkoper binnen deze termijn schriftelijk de aanvaarding van de bestelling van het nader beschreven koopobject heeft bevestigd of wanneer levering heeft plaatsgevonden. Verkoper is echter verplicht om een eventuele weigering van de bestelling onverwijld na toelichting van de beschikbaarheid schriftelijk mede te delen. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke orderbevestiging van verkoper doorslaggevend in het geval van een offerte van verkoper met een aanvaardingstermijn en aanvaarding van de offerte binnen deze termijn, voor zover er niet tijdig een orderbevestiging voorhanden is. Garantie over eigenschappen, aanvullende afspraken en wijzigingen vereisen de schriftelijke bevestiging van verkoper. Wijzigingen van de constructie en vorm van het leveringsvoorwerp blijven voorbehouden voor zover het leveringsvoorwerp niet wezenlijk wordt gewijzigd en de wijzigingen redelijk zijn voor koper. Indien verkoper na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van feiten die reden geven tot gegronde twijfel over de kredietwaardigheid van koper, zonder dat deze onwetendheid aan verkoper te verwijten is, heeft verkoper het recht vooruitbetaling of passende zekerheden te verlangen en in het geval van weigering zich uit de overeenkomst terug te trekken. Hetzelfde geldt, indien koper ondanks herhaalde verzoeken niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen uit eerdere overeenkomsten.
 3. Prijs en betaling: Indien er geen speciale overeenkomst is, gelden de prijzen af magazijn van verkoper of bij verzending vanaf de productielocatie af fabriek, exclusief verpakking. De prijzen worden met de wettelijke btw vermeerderd. Tenzij anders bepaald in de orderbevestiging, dient de koopprijs voor fabrieksnieuwe objecten netto (zonder aftrek) binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij gebruikte koopobjecten dient de koopprijs bij overdracht van het koopobject en overhandiging of verzending van de factuur te worden voldaan. De wettelijke regelingen met betrekking tot de gevolgen van een betalingsachterstanden zijn van toepassing. Indien levering meer dan 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst geschiedt, dan worden de prijzen van verkoper gerekend die gelden op de dag van verzending. Indien er geen speciale overeenkomst is, dient de betaling aan verkoper direct na levering of beschikbaarstelling of ontvangst van de factuur zonder enige aftrek en zonder transactiekosten te geschieden. Toegezegde kortingen zijn alleen geldig in het geval dat koper geen achterstallige betalingen heeft van eerdere leveringen. Verkoper aanvaardt wissels enkel na overeenkomst en op voorwaarde van disconteerbaarheid als betaling. Creditnota's voor wissels en cheques worden opgesteld onder voorbehoud van ontvangst en verminderd met de kosten. Ze hebben als valutadatum de dag waarop verkoper over de tegenwaarde kan beschikken.

 4. De vorderingen van verkoper worden direct opeisbaar, ook wanneer betalingstermijnen zijn toegestaan en ongeacht de looptijd van eventueel aanvaarde en gecrediteerde wissels, indien de betalingsvoorwaarden niet worden nagekomen of er feiten bekend worden waardoor de kredietwaardigheid van koper in twijfel kan worden getrokken.

 5. De verrekening met eventuele door verkoper betwiste of niet wettelijk bindende tegenvorderingen van koper is niet toegestaan. De uitoefening van een retentierecht wegens niet erkende of niet wettelijk bindende tegenvorderingen is uitgesloten voor zover deze vorderingen niet op dezelfde contractuele relatie berusten. Indien er een klacht wordt ingediend, mag koper alleen nalaten betalingen te doen in een mate die in verhouding staat tot de opgetreden gebreken. Aan medewerkers van verkoper mogen alleen betalingen worden verricht, indien ze een geldige incassovolmacht kunnen overleggen.
 6. Levertermijnen en vertraagde levering: Levertermijnen en -datums worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij verkoper een schriftelijke toezegging heeft gedaan dat ze bindend zijn. De levertermijn gaat in op de dag van ondertekening van een schriftelijke koopovereenkomst of de verzending van de orderbevestiging, maar niet voordat besteller de te bezorgen documenten, vergunningen en vrijgaven heeft verstrekt en een overeengekomen aanbetaling is ontvangen. De leveringen staan onder voorbehoud van juiste en tijdige zelflevering. De levertermijn is nagekomen, indien tot de afloop daarvan het voorwerp van levering het magazijn van verkoper verlaten heeft of bij verzending af fabriek de fabriek van producent verlaten heeft, of meegedeeld is dat het gereed is voor verzending. De levertermijn wordt redelijkerwijze langer (ook bij een vertraagde levering) bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name staking of blokkering, alsmede indien zich onvoorziene belemmeringen voordoen die buiten de wil van verkoper liggen, voor zover dergelijke hindernissen aantoonbaar van aanzienlijke invloed zijn op de levering van het voorwerp van levering. Dit geldt ook in het geval dat deze omstandigheden zich bij de leverancier van verkoper en diens toeleveranciers. Verkoper stelt in belangrijke gevallen koper zo spoedig mogelijk op de hoogte van het begin en einde van deze belemmeringen. Naleving van de levertermijn stelt nakoming van de contractuele verplichtingen van koper als voorwaarde. Indien koper recht heeft op schadevergoeding door vertraging, is deze vergoeding bij lichte nalatigheid van verkoper begrensd tot maximaal 5% van de overeengekomen koopprijs. Indien koper zich bovendien uit de overeenkomst wil terugtrekken en/of een schadevergoeding wil eisen in plaats van de prestatie, moet hij verkoper een redelijke termijn bieden voor de levering. Maakt koper aanspraak op schadevergoeding in plaats van de prestatie, dan beperkt de aanspraak zich bij lichte nalatigheid tot maximaal 25% van de overeengekomen koopprijs. Is koper een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk beleggingsvehikel of een ondernemer die bij het sluiten van de overeenkomst handelt namens zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit, dan zijn aanspraken op schadevergoeding bij lichte nalatigheid uitgesloten. Indien het voor verkoper door toeval niet mogelijk is om te leveren terwijl hij in gebreke is, dan is hij aansprakelijk met inachtneming van de voornoemde overeengekomen beperkingen van de aansprakelijkheid. Verkoper is niet aansprakelijk wanneer de schade ook bij tijdige levering zou zijn opgetreden. Verkoper is niet aansprakelijk voor gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsonderbreking van koper. Bij fabrieksnieuwe koopobjecten blijven namens verkoper wijzigingen van de constructie en vorm, afwijkingen van de kleur en wijzigingen van de levering tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover de wijzigingen of afwijkingen met inachtneming van de belangen van verkoper jegens verkoper redelijk zijn. Voor zover verkoper voor de aanduiding van de bestelling of het bestelde koopobject tekens of nummers gebruikt, kunnen niet alleen op basis hiervan rechten worden ontleend.
 7. Risico-overdracht en transport: Indien er geen speciale overeenkomst is, zijn de route en methode van verzending geheel naar keuze van verkoper. De goederen kunnen op verzoek en op kosten van koper worden verzekerd. Het risico gaat met de overdracht van de goederen aan een expediteur of vervoerder, echter ten laatste bij het verlaten van het magazijn of bij directe verzending af fabriek bij het verlaten van de fabriek, over op koper. Dit geldt ook wanneer deelleveringen plaatsvonden of indien verkoper nog andere prestaties, zoals de verzendkosten of aanvoer en opstelling op zich heeft genomen. Loopt de verzending vertraging op door omstandigheden die koper te verantwoorden heeft, dan gaat het risico op de dag waarop de te leveren goederen verzendklaar zijn op koper over. Verkoper is echter verplicht om op verzoek en op kosten van koper de verzekeringen te sluiten waarom koper verzoekt. Aangeleverde objecten dienen, ook als zij onbelangrijke gebreken vertonen, door koper in ontvangst te worden genomen, onverminderd de rechten uit hoofde van paragraaf 7 (klachten en aansprakelijkheid voor gebreken. Deelleveringen zijn niet toegestaan.
 8. Eigendomsvoorbehoud: Het koopobject blijft eigendom van verkoper tot alle vorderingen die verkoper uit hoofde van de koopovereenkomst zijn voldaan. Is koper een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk beleggingsvehikel of een ondernemer die bij het sluiten van de overeenkomst handelt namens zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit, dan blijft het eigendomsvoorbehoud ook bestaan voor vorderingen van verkoper jegens koper uit de lopende zakenrelatie tot verkoper alle vorderingen die verband houden met de aankoop heeft voldaan. Op verzoek van koper is verkoper verplicht afstand te doen van het eigendomsvoorbehoud wanneer koper alle vorderingen die verband houden met het koopobject onbetwist heeft voldaan en hij voor de overige vorderingen uit de lopende zakenrelatie een redelijke zekerheid stelt. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud heeft verkoper het recht om in het bezit te zijn van het kentekenbewijs. Bij de verkoop van gebruikte koopobjecten kan verkoper bij een betalingsachterstand van koper zich uit de overeenkomst terugtrekken. Koper mag noch over het koopobject beschikken, noch derden het koopobject contractueel in gebruik geven. Bij de verkoop van fabrieksnieuwe koopobjecten is aanvullend het volgende van toepassing:
 9. Het be- of verwerken van de door verkoper geleverde goederen wordt voor verkoper gedaan als fabrikant zoals bedoeld in § 950 Duits Burgerlijk Wetboek, zonder dat verkoper hiertoe verplicht is. Ook de goederen die door de be- of verwerking zijn ontstaan, gelden in het licht van deze voorwaarden als voorbehouden goederen. Bij vermenging of verwerking van de goederen van verkoper met andere goederen die niet van hem zijn, verwerft verkoper een mede-eigendomsaandeel in het product dat door vermenging of verwerking is ontstaan dat in verhouding staat tot de som van de factuurwaarden van verkoper en de gebruikte goederen van derden. Het nieuwe product dient niet te worden beschouwd als hoofdproduct zoals bedoeld in § 947 lid 2 Duits Burgerlijk Wetboek.
 10. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud heeft koper het recht om het koopobject in bezit te hebben en te gebruiken zolang hij zijn verplichtingen uit het eigendomsvoorbehoud conform de hiernavolgende bepalingen van dit lid nakomt en hij geen betalingsachterstand heeft. Bij betalingsachterstand van koper kan verkoper zich uit de koopovereenkomst terugtrekken. Maakt verkoper bovendien aanspraak op schadevergoeding in plaats van nakoming en neemt hij het koopobject weer terug, dan zijn verkoper en koper het erover eens dat verkoper de gangbare verkoopwaarde van het koopobject ten tijde van de terugname vergoedt. Op verzoek van koper en alleen indien dit onverwijld na terugname van het koopobject kenbaar wordt gemaakt, kan naar keuze van koper een door de overheid aangestelde en erkende deskundige de gangbare verkoopwaarde vaststellen. Koper draagt alle kosten voor de terugname en verwerking van het koopobject. Zonder overlegging van bewijs bedragen de verwerkingskosten 5% van de gangbare verkoopwaarde. Ze dienen naar boven of naar beneden te worden bijgesteld, indien verkoper hogere of koper lagere kosten overlegt.
 11. Koper mag de eigendom van verkoper, met inbegrip van door vermenging, be- of verwerking ontstane goederen, alleen via de gebruikelijke handelspraktijken en tegen de normale voorwaarden verkopen. Koper heeft alleen het recht op doorverkoop als hij waarborgt dat de vorderingen hieruit met inbegrip van alle bijkomende rechten ten belope van de waarde van de voorbehouden goederen op verkoper overgaan. Het is koper niet toegestaan om anderszins over de voorbehouden goederen te beschikken, met inbegrip van verpanding ervan of pandrechten erop en om anderszins over de vorderingen te beschikken die hij aan verkoper heeft overgedragen of moet overdragen. Verkoopt de koper de voorbehouden goederen los of samen met goederen die niet tot verkoper behoren, dan draagt koper, ook in het kader van overeenkomsten voor aanneming van werk of voor werk en materialen, reeds nu de uit de doorverkoop ontstane vorderingen ten belope van de waarde van de voorbehouden goederen met alle bijkomende rechten en met voorrang op de rest aan verkoper over. Koper draagt in dezelfde omvang reeds nu de vorderingen die hij uit een overige rechtsgrond jegens derden heeft in verband met de voorbehouden goederen aan verkoper over. Word een voorbehouden goed doorverkocht dat mede-eigendom van verkoper, dan draagt koper aan verkoper reeds nu de vordering die hij uit de doorverkoop heeft over ten belope van het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het mede-eigendomsaandeel van verkoper. Verkoper aanvaardt de hierboven toegelichte overdrachten. De waarde van de voorbehouden goederen in deze zin is de factuurwaarde van verkoper vermeerderd met een toeslag van 20% als zekerheid die buiten beschouwing wordt gelaten als deze in strijd is met rechten van derden. De overdracht van de vordering strekt zich ook uit tot een saldovordering.
 12. Voor zover overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, dient koper voor de duur van het eigendomsvoorbehoud onverwijld een schadeverzekering met een passend eigen risico te sluiten met dien verstande dat de rechten uit de verzekeringsovereenkomst verkoper toekomen. Komt koper deze verplichting ondanks schriftelijke herinnering van verkoper nier na, kan verkoper zelf de schadeverzekering op kosten van koper afsluiten, de premiebedragen voorschieten en delen van de vordering uit de koopovereenkomst intrekken. De uitkeringen van de schadeverzekering dienen, tenzij anders overeengekomen, volledig te worden aangewend voor her herstel van het koopobject. Indien verkoper bij ernstige schade afziet van reparatie, zal de uitkering van de verzekering worden gebruikt voor de terugbetaling van de koopprijs, de prijs voor de bijkomende diensten en voor de kosten die verkoper heeft gemaakt.
 13. Koper heeft de verplichting om het koopobject tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud in goede staat te houden, alle door verkoper geplande onderhoudswerkzaamheden en verplichte reparaties onverwijld, met uitzondering van noodgevallen, uit te laten voeren door verkoper of een door verkoper erkende werkplaats voor een servicebeurt van het koopobject.
 14. Verkoper machtigt koper onder voorbehoud van de herroeping tot het innen van de vordering uit de doorverkoop. Zolang koper zijn verplichtingen ook jegens derden nakomt, zal verkoper geen gebruikmaken van zijn eigen incassorecht. Op verzoek van verkoper dient koper de crediteuren van de overgedragen vorderingen te noemen en hen in kennis te stellen van de overdracht. Verkoper wordt hierbij gemachtigd om de crediteuren zelf in kennis te stellen van de overdracht.
 15. Koper dient verkoper onverwijld te informeren over middelen voor gedwongen tenuitvoerlegging van derden met betrekking tot de voorbehouden goederen of de overgedragen vorderingen en de documenten over te leggen die nodig zijn voor het verweer. Bij surseance van betaling, het aanvragen of openen van een insolventieprocedure of een gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingsprocedure komt het recht op doorverkoop, verwerking en de machtiging tot inning van de overgedragen vorderingen te vervallen. Als een wissel protesteert of een cheque niet wordt geïnd komt eveneens de automatische incasso te vervallen.
 16. Klachten en aansprakelijkheid voor gebreken: Verkoper is alleen als volgt voor gebreken aansprakelijk: Indien is voldaan aan de betreffende wettelijke eisen en de eisen die hieronder staan, kan koper, tenzij anders bepaald, bij levering van gebrekkige goederen het volgende verlangen:
 17. Bij levering van gebrekkige goederen dient verkoper voor aanvang van de productie (bewerking of reconstructie) eerst verkoper de gelegenheid te bieden tot nakoming via het achteraf verbeteren of naleveren, tenzij koper dit niet redelijk vindt. Indien verkoper dit niet kan uitvoeren of dit niet onverwijld kan nakomen, kan de besteller zich in zoverre zonder verdere termijn uit de overeenkomst terugtrekken en de goederen op risico van verkoper terugsturen. In dringende gevallen kan koper in overleg met verkoper het gebrek ook zelf verhelpen of door een derde laten verhelpen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van verkoper.
 18. Indien het gebrek ondanks de meldplicht pas na aanvang van de productie wordt ontdekt, kan de besteller - conform § 439 lid 1.3 sub 4 Duits Burgerlijk Wetboek) nakoming en vergoeding verlangen van de te maken transportkosten voor de nakoming (exclusief sleepkosten) en demontage- en montagekosten (arbeidskosten; materiaalkosten indien overeengekomen) of - de koopprijs verlagen.
 19. Aanspraken van koper wegens materiële tekortkomingen verjaren volgens de wettelijke bepalingen bij fabrieksnieuwe koopobjecten binnen twee jaar, bij gebruikte koopobjecten binnen één jaar na levering van het koopobject aan klant. Wanneer koper een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk beleggingsvehikel of een ondernemer is die bij het sluiten van de overeenkomst handelt namens zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit, geldt afwijkend voor fabrieksnieuwe koopobjecten een verjaringstermijn van één jaar en bij gebruikte koopobjecten geschiedt de verkoop plaats met uitsluiting van enige garantie. Het kwaadwillig verzwijgen van gebreken of de overname van een garantie voor de staat laten verdere vorderingen onverlet.
 20. Er is geen sprake van aanspraken wegens gebreken wanneer het gebrek is terug te voeren op schending van bedienings-, onderhouds- of montagevoorschriften, ongeschikt of oneigenlijk gebruik, gebrekkige of nalatige behandeling en natuurlijke slijtage evenals door koper of derden aangebrachte aanpassingen aan het voorwerp van levering.
 21. Gebrekkige leveringen laten aanspraken van koper met betrekking tot de Duitse productaansprakelijkswetgeving, onrechtmatige daad en zaakwaarneming onverlet. Garanties over de kwaliteit en duurzaamheid moeten uitdrukkelijk afzonderlijk als zodanig worden aangeduid.
 22. Van aansprakelijkheid voor gevolgschade die door een gebrek is veroorzaakt, is alleen sprake in geval van opzet, grove nalatigheid, schade aan leven, lichaam of gezondheid door schuld, kwaadwillig verzwijgen en aanspraken op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswetgeving.
 23. Voor de afhandeling van het verhelpen van een gebrek geldt het volgende: Vorderingen voor het verhelpen van gebreken kan koper bij verkoper of bij andere servicebedrijven die door verkoper zijn erkend aan het koopobject indienen. In het laatste geval is koper gehouden verkoper hiervan in kennis te stellen. Bij mondelinge kennisgeving van vorderingen dient aan koper een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de kennisgeving te worden overhandigd. Indien het koopobject vanwege een materiële tekortkoming buiten gebruik raakt, dient koper contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicebedrijf dat door verkoper wordt erkend voor de service aan het koopobject. Vervangen onderdelen worden eigendom van verkoper. Koper kan voor de onderdelen die zijn gemonteerd voor het verhelpen van gebreken uit hoofde van de koopovereenkomst tot het verstrijken van de verjaringstermijn van het koopobject de vorderingen tot het verhelpen van gebreken indienen.
 24. Algemene beperking van de aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van verkoper richt zich uitsluitend naar de afspraken die in de voornoemde paragrafen zijn overeengekomen. Schadeclaims van koper uit hoofde van een precontractuele fout, schending van secundaire contractuele verplichtingen en onrechtmatige daad zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op grove nalatigheid van verkoper of een van zijn agenten. Deze claims verjaren een half jaar na ontvangst van de goederen door koper. Indien verkoper aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt is door lichte nalatigheid op grond van de wettelijke bepalingen conform deze voorwaarden, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt: De aansprakelijkheid geldt alleen bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen en is beperkt tot de voorziene schade die typisch voor de overeenkomst is. Deze beperking geldt niet bij schade aan leven, lichaam of gezondheid. Voor zover de schade wordt gedekt door een door koper voor het betreffende schadegeval afgesloten verzekering, is verkoper slechts aansprakelijk voor eventuele hieraan verbonden nadelen van koper, zoals hogere verzekeringspremies of nadelige rente, totdat het schadegeval is afgewikkeld door de verzekeringsmaatschappij. Hetzelfde geldt voor de schade die wordt veroorzaakt door een gebrek van het koopobject. Ongeacht schuld door verkoper, blijft een eventuele aansprakelijkheid van verkoper bij het kwaadwillig verzwijgen van het gebrek, uit de overname van een garantie of een inkooprisico en conform de Duitse productaansprakelijkheidswetgeving onverminderd van kracht. De aansprakelijkheid wegens een vertraagde levering wordt in paragraaf 4 afdoende geregeld. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, agenten en medewerkers van verkoper voor schade die hij door lichte nalatigheid heeft veroorzaakt, is uitgesloten. Indien tegen koper een vordering wordt ingesteld op grond van schuldaansprakelijkheid conform niet-dwingend recht jegens derden, is verkoper jegens koper aansprakelijk in de mate waarin hij ook rechtstreeks aansprakelijk zou zijn. De beginselen van § 254 Duits Burgerlijk Wetboek zijn overeenkomstig van toepassing op de schadevergoeding tussen verkoper en koper. Dit geldt ook in het geval deze rechtstreeks tegen verkoper zijn ingesteld. De vergoedingsplicht is uitgesloten voor zover koper van zijn kant de aansprakelijkheid tegenover zijn afnemer effectief heeft beperkt. Koper dient zich hierbij in te spannen om de beperkingen van de aansprakelijkheid in de wettelijk toegestane omvang ook ten gunste van verkoper overeen te komen. Verkoper is, voor zover wettelijk verplicht, aansprakelijk voor maatregelen die koper neemt om schade te voorkomen (zoals terugroepacties). Koper dient verkoper onverwijld en uitgebreid in kennis te stellen en te raadplegen, indien hij overeenkomstig voornoemde bepalingen een vordering tegen verkoper wenst in te stellen. Hij dient verkoper de gelegenheid te bieden om onderzoek te doen naar het schadegeval. De contractpartners zullen de te nemen maatregelen met elkaar afstemmen, met name in het geval van schikkingsonderhandelingen.
 25. Plaats van nakoming, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht: Plaats van nakoming en uitsluitend bevoegde rechtbank voor leveringen en betalingen, alsmede alle geschillen die tussen partijen ontstaan, is voor zover koper handelaar, publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk beleggingsvehikel is, het hoofdkantoor van verkoper. In de overige gevallen geldt bij vorderingen van verkoper jegens koper, voor zover deze geen handelaar is, zijn woonplaats als bevoegde rechtbank. Op de betrekkingen tussen partijen is uitsluitend Duits recht van toepassing met uitsluiting van het Haags kooprecht.

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

(AV)

 

©2024. Peter Kröger GmbH