Privacyverklaring

Wij zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van zeer groot belang voor het management van Peter Kröger GmbH. Het gebruik van de internetpagina's van Peter Kröger GmbH is in principe mogelijk zonder enige opgave van persoonsgegevens. Als een betrokkene speciale diensten van ons bedrijf via onze website wil gebruiken, kan echter verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er is geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen om toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de voor Peter Kröger GmbH geldende land-specifieke gegevensbeschermingsregels. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarover zij beschikken.

Peter Kröger GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Desalniettemin kunnen internetgebaseerde gegevensoverdrachten in principe beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons over te dragen.

 1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Peter Kröger GmbH is gebaseerd op de termen die door de Europese richtlijn- en verordeninggever werden gebruikt bij de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen, willen we vooraf de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken in deze gegevensbeschermingsverklaring onder meer de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of reeks van bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedures, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Wanneer de doeleinden en middelen van deze verwerking worden vastgesteld door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn benoeming worden voorzien door het Unierecht of het recht van de lidstaten.

h) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de verantwoordelijke verwerkt.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie, aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet om een derde partij gaat. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat volgens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet beschouwd als ontvangers.

j) Derde

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en personen die, onder direct gezag van de verantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrijwillig voor de specifieke zaak gegeven, weloverwogen en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene, waarmee hij of zij door middel van een verklaring of een duidelijke actieve handeling instemt met de verwerking van de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende gegevensbeschermingswetten en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is de:

Peter Kröger GmbH

Bloge 4

49429 Visbek

Duitsland

Tel.: 04445/9636-0

E-mail: info@kroeger-nutzfahrzeuge.de

Website: www.kroeger-nutzfahrzeuge.de

 1. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is te bereiken op:

Peter Kröger GmbH

Bloge 4

49429 Visbek

Duitsland

Tel.: 04445/9636-52

E-mail: info@kroeger-nutzfahrzeuge.de

Website: www.kroeger-nutzfahrzeuge.de

Elke betrokkene kan zich te allen tijde bij alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming rechtstreeks wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

 1. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Peter Kröger GmbH verzamelt bij elk bezoek aan de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypen en versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden aangestuurd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internet serviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor de beveiliging in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Peter Kröger GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen, en (4) om wetshandhavingsautoriteiten de informatie te verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Daarom worden de anoniem verzamelde gegevens en informatie door Peter Kröger GmbH statistisch geëvalueerd en verder met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

 1. Contactmogelijkheid via de website

De website van Peter Kröger GmbH bevat, vanwege wettelijke voorschriften, gegevens die een snelle elektronische contactopname met ons bedrijf mogelijk maken, evenals directe communicatie met ons, wat ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene overgedragen persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens, overgedragen op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking, worden opgeslagen met het doel de betrokkene te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

 1. Routine verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en slaat persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese richtlijn- en verordeninggever of een andere wetgever in wetten of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, is toegestaan.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese richtlijn- en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

 1. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens die betrekking hebben op hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht op informatie

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om op elk moment gratis informatie te krijgen van de verantwoordelijke voor de verwerking over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Verder heeft de Europese richtlijn- en verordeninggever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties indien mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen het bestaan van het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4, van de AVG, en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te krijgen over de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben te verkrijgen. Voorts heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op wissing (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben onverwijld worden gewist, indien een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens punt (a) van artikel 6(1) van de AVG, of punt (a) van artikel 9(2) van de AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21(1) van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21(2) van de AVG. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij genoemd in artikel 8(1) van de AVG.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene de wissing van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Peter Kröger GmbH wenst te initiëren, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Peter Kröger GmbH zal ervoor zorgen dat het verzoek tot wissing onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonsgegevens door Peter Kröger GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens te wissen overeenkomstig artikel 17(1) van de AVG, neemt Peter Kröger GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke stappen, ook technische, om andere verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door deze andere verantwoordelijken van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens, voor zover verwerking niet nodig is. De medewerker van Peter Kröger GmbH zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om van de verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren. De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan. De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21(1) van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als een van de bovenstaande voorwaarden van toepassing is en een betrokkene de beperking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Peter Kröger GmbH wenst te verzoeken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Peter Kröger GmbH zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft ook het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder hinder van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming op grond van punt (a) van artikel 6(1) van de AVG of punt (a) van artikel 9(2) van de AVG, of op een overeenkomst op grond van punt (b) van artikel 6(1) van de AVG, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt verricht of bij de uitoefening van officieel gezag dat aan de verantwoordelijke is verleend.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 20(1) van de AVG het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Peter Kröger GmbH.

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, die wordt uitgevoerd op basis van punt (e) of (f) van artikel 6(1) van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Peter Kröger GmbH verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Als Peter Kröger GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Peter Kröger GmbH voor de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Peter Kröger GmbH de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, die bij Peter Kröger GmbH worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89(1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van algemeen belang wordt verricht.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke medewerker van Peter Kröger GmbH of een andere medewerker. De betrokkene is vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, dat rechtsgevolgen voor hem of haar heeft of hem of haar op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft, voor zover het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden, en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verantwoordelijke, of (2) het wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Peter Kröger GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden, en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn of haar recht op intrekking van toestemming wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. Gegevensbescherming bij sollicitaties en het sollicitatieproces

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het doel het sollicitatieproces af te handelen. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, aan de verantwoordelijke voor de verwerking overhandigt. Als de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de afhandeling van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na de aankondiging van de beslissing tot afwijzing, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich daartegen verzetten. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure volgens de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van YouTube

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal dat videopublicisten de mogelijkheid biedt om videoclips gratis in te dienen en andere gebruikers de mogelijkheid biedt om deze gratis te bekijken, te beoordelen en te becommentariëren. YouTube staat de publicatie toe van alle soorten video's, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen als muziekvideo's, trailers of door gebruikers gemaakte video's via het internetportaal toegankelijk zijn.

Het bedrijf dat YouTube exploiteert, is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Bij elke oproep van een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectievelijke YouTube-component gevraagd om een weergave van de overeenkomstige YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces krijgen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij het oproepen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op het moment van oproep van onze website tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene een YouTube-video aanklikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google door de betrokkene niet gewenst is, kan deze de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn YouTube-account voordat hij onze website oproept.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsbepalingen, die te vinden zijn op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

 1. Gebruik van Google Maps

Onze website gebruikt de Google Maps API. Door het gebruik van Google Maps kunnen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden overgedragen aan en opgeslagen door een server van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) in de VS.

Google kan de door Maps verkregen informatie overdragen aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Uw IP-adres zal echter in geen geval worden gekoppeld aan andere gegevens van Google. We wijzen er echter op dat het technisch mogelijk is dat Google individuele gebruikers kan identificeren op basis van de ontvangen gegevens.

We hebben ook geen invloed op of uw persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen door Google worden verwerkt voor andere doeleinden. Als u dit absoluut wilt voorkomen, kunt u de Google Maps-service deactiveren en zo de gegevensoverdracht naar Google voorkomen. Hiervoor moet u JavaScript in uw browser deactiveren. In dit geval worden geen gegevens overgedragen, maar kunt u de kaartweergave op onze website ook niet meer gebruiken.

Het privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de.

Het gebruik van Google Maps is een service voor u, zodat u onze locatie nauwkeurig kunt herkennen en eventueel uw bezoek bij ons beter kunt plannen. Het gebruik van Google Maps is daarom gebaseerd op onze legitieme belangen volgens artikel 6, lid 1, letter f, van de AVG.

 1. Gebruik van Google DoubleClick

DoubleClick by Google is een service van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, VS). De website gebruikt Google (DoubleClick) Tags om producten te adverteren. De Google (DoubleClick) JavaScript-code die op deze website is geïmplementeerd, slaat voor marketingdoeleinden een cookie op de computer van de gebruiker op. Op een later tijdstip worden banners of tekstadvertenties aan de gebruiker geleverd als de gebruiker op websites van het Google-zoek- en displaynetwerk werkt. Alle gegevens worden anoniem verzameld, zodat geen conclusies kunnen worden getrokken over concrete personen. Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de marketingfunctionaliteit door de advertentie-instellingen van de Google Marketing Tags te wijzigen of remarketing te deactiveren.

Als u het DoubleClick-cookie permanent wilt deactiveren, installeer dan de DoubleClick-deactiveringsuitbreiding op: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Het privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de.

Het gebruik van Google DoubleClick is gebaseerd op onze legitieme belangen volgens artikel 6, lid 1, letter f, van de AVG.

 1. Gebruik van Google reCAPTCHA

Om voldoende gegevensbeveiliging te waarborgen bij het indienen van formulieren, gebruiken we in bepaalde gevallen de reCAPTCHA-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, VS.

Dit dient vooral om te onderscheiden of de invoer wordt gedaan door een natuurlijke persoon of misbruikelijk door machine- en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en mogelijk andere door Google voor de reCAPTCHA-service benodigde gegevens naar Google. Hiervoor gelden de afwijkende gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google Inc.

Meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. vindt u op http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 1. Juridische basis voor de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsprocessen waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld, wanneer verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zou moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking zijn gebaseerd op Art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte kunnen verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op Art. 6 I lit. f DS-GVO. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsactiviteiten gebaseerd die niet worden gedekt door een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een legitiem belang van ons bedrijf of een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocessen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek werden genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, DS-GVO).

 1. Legitieme belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO is ons legitiem belang het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten voordele van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

 1. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van een contract.

 1. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van een contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract te sluiten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker informeert de betrokkene op individuele basis of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken, en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

 1. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze privacyverklaring is opgesteld door de generator van de privacyverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als Externe Datenschutzbeauftragter Berlin, in samenwerking met de advocaat voor IT- en gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke.

©2024. Peter Kröger GmbH